Καταστατικό


Ο Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού Α.Π.Θ. ιδρύθηκε το 1973 και είναι εγγεγραμμένα σήμερα περί τα 500 μέλη.
Ο Σύλλογος είναι μέλος της Ομοσπονδίας Διοικητικού Προσωπικού (Ο.Δ.Π.Τ.Ε.).
Η μηνιαία συνδρομή στο Ταμείο του Συλλόγου είναι 2,00 Ευρώ και γίνεται με εντολή του μέλους στην Οικονομική Υπηρεσία, όπου ζητά να εξαιρείται από το μισθό του και να κατατίθεται το ποσό αυτό μηνιαίως στον Τραπεζικό Λογαριασμό του Συλλόγου.

Σκοποί :

 1. Η ανάπτυξη πνεύματος συναδελφικότητας, συνεργασίας και αλληλεγγύης ανάμεσα στα μέλη.
 2. Η προαγωγή και εξύψωση του συνδικαλιστικού, κοινωνικού, πνευματικού και γενικά του πολιτιστικού επιπέδου των μελών.
 3. Η μελέτη και επίλυση των συνδικαλιστικών, υπηρεσιακών, οικονομικών και γενικά επαγγελματικών ζητημάτων των μελών και η προάσπιση και επέκταση των δικαιωμάτων και συμφερόντων των μελών και του κλάδου.
 4. Η συμβολή, ως οργανωμένου πανεπιστημιακού φορέα, σε συνεργασία με τους άλλους πανεπιστημιακούς φορείς, στην εκπλήρωση της αποστολής του Ιδρύματος.
 5. Η δημιουργία, διατήρηση και ανάπτυξη των σχέσεων και της συνεργασίας με αντίστοιχους συλλόγους ομοειδών Ιδρυμάτων για την επιτυχία των κοινών σκοπών.

Μέσα για την εκπλήρωση των σκοπών είναι :
 1. Πολιτιστικές εκδηλώσεις (διαλέξεις, εκδρομές, γιορτές, σεμινάρια κ.α.).
 2. Ουσιαστική συμμετοχή σε όλες τις πανεπιστημιακές δραστηριότητες.
 3. Υπομνήματα και παραστάσεις σε αρμόδιες υπηρεσίες και όργανα, κινητοποιήσεις των μελών και γενικά κάθε νόμιμη και πρόσφορη διαδικασία και μέσο που θα κριθεί απαραίτητο.
 4. Κάθε συνεργασία και συντονισμός των ενεργειών με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και συλλόγους που θα κριθεί θετική για την επίτευξη κοινών στόχων.
Όργανα του Συλλόγου
Όργανα της Διοικήσεως του Συλλόγου (κατά σειρά εξουσίας) είναι :
 1. Η Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών (Γ.Σ.).
 2. Το εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ).
 3. Η τριμελής εξελεγκτική επιτροπή (Ε.Ε.).
 4. Οι αντιπρόσωποι σε συνέδριο, ομοσπονδία ή ένωση.
 5. Οι αντιπρόσωποι σε κάθε άλλο όργανο, συνδικαλιστικό ή μή.