Διοικητικό Συμβούλιο


Το Δ.Σ. αποτελείται από 9 μέλη και εκπροσωπούνται όλοι οι κλάδοι των μονίμων διοικητικών υπαλλήλων που μετέχουν στο Σύλλογο. Η θητεία τους είναι ετήσια.
Η σύνθεση και οι αρμοδιότητες των μελών του Δ.Σ., όπως συγκροτήθηκε σε σώμα στις 5/3/2009 είναι οι εξής :